Louis XIII, Double tournois, 1638, E, Tours, Type 15